Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

Provozovatelem internetového obchodu www.SuperShoes.cz je GLAMOUR shoes PRAGUE s.r.o.,

se sídlem: Štefánikova 203/23

IČ: 24670669

DIČ: CZ24670669

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164908      

 

Provozovna:          

SuperShoes.cz - OC OMEGA

nám. Svobody 702/9

602 00 Brno - střed

 

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701574575 / 2010

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a reklamační řád pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

1.2 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“).

1.3 Odlišná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.superfit.store může kupující přihlašovat do svého uživatelského účtu. Tím může kupující provádět objednávání zboží.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Objednávkou dle cen na internetovém obchodu se uzavírá kupní smlouva. Není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za jiných osobně sjednaných podmínek.

3.2 Závazná objednávka obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které je doručováno v rámci území České republiky.

3.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.5 Pokud dojde v průběhu objednávky ke změnám, řeší kupující tyto změny zasláním e-mailu prodávajícímu nebo telefonicky.

4. Zrušení objednávky

4.1 Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod, jako je například vyčerpání zásob nebo ztráta schopnosti plnit objednávku. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn formou e-mailu, popř. telefonicky.

5. Cena za zboží a platební podmínky

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bankovním převodem - platba bankovním převodem na účet prodávajícího 2701574575/2010, vedený u Fio banka, a.s., před dodáním zboží kupujícímu. Jako variabilní symbol platby se vždy uvádí číslo objednávky. Platba za zboží musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději do dvou (2) dnů od učinění objednávky, jinak bude stornována.

- dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele - zboží hradíte v hotovosti nebo platební kartou doručovateli.

- hotovostně nebo platební kartou - při osobním odběru na prodejně

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6 Na základě kupní smlouvy (objednávky) vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu.

5.7 Osobní odběr

5.7.1 Na základě objednávky je možný osobní odběr na prodejně SuperShoes.cz - OC OMEGA, nám. Svobody 702/9, 602 00 Brno - střed.

5.7.2 Na základě objednávky je možný osobní odběr ZDARMA. Zboží na prodejně rezervujeme po dobu dvou (2) pracovních dnů.

5.7.3 Platba objednávky je možná: převodem na bankovní účet, osobně při převzetí zboží kartou nebo v hotovosti na prodejně.

5.7.4 V případě, že zákazník při osobním odběru zjistí, že nezvolil daný produkt správně, dojde ke zrušení kupní smlouvy - objednávky. Zákazník může vytvořit novou objednávku, která však nemusí být za stejných sjednaných cenových podmínek.

5.7.5 Změnou kupní smlouvy (objednávky), jejím zrušením může zákazník nakoupit zboží za podmínek stanovenách přímo v kamenném obchodě.

5.7.6 U předem zaplacené objednávky, kterou zákazník zrušil při osobním odběru bude zákazníkovi částka vrácena bezhotovostně zpět na účet ze kterého byla objednávka k osobnímu odběru zaplacena.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

• ode dne převzetí zboží,

• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

6.3 Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.4 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.5 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový Formular pro odstoupení od kupni smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu: info@supershoes.cz nebo doručovací adresu: SuperShoes.cz, nám. Svobody 702/9, 602 00 Brno - střed. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.6 Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.7 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.8 Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.10 Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.11 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1 Způsob doručení zboží určuje kupní smlouva.

8. Zasílání obchodního sdělení a ukládání cookies

8.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami na elektronickou adresu kupujícího.

8.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas kdykoliv odvolat.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 25.5.2018

Aktualizováno 30.8.2021