Reklamační řád

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.SuperShoes.cz provozovaného společností GLAMOUR shoes PRAGUE s.r.o.

 1. Reklamační řád zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. 
 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců při nákupu fyzickou osobou pro soukromé účely.
 3. Zákazník uplatní reklamaci níže uvedenými způsoby:

 

 • Dopravním přepravcem na adresu: SuperShoes.cz - OC OMEGA, nám Svobody 702/9, 602 00 Brno, viz REKLAMACE - Jak postupovat.
 • Reklamace na prodejně: SuperShoes.cz - OC OMEGA, nám. Svobody 702/9, 602 00 Brno, Provozní doba viz otevírací hodiny.

 

 1. Zákazník je povinen spolu s reklamací doložit:
 • doklad o koupi zboží (daňový doklad, faktura, záruční list)
 • reklamované zboží s vyplněným Reklamačním listem a podrobným popisem závady
 1. Záruka se nevztahuje na:
 • běžné opotřebení věci jejím obvyklým způsobem užívání
 • neodbornou manipulací a používáním, které jsou v rozporu s návodem na užívání
 • poškození živly např.: voda, oheň, atd.
 • mechanickým poškozením, nepřiměřeným a nadměrným zatěžováním věci
 • poškození zboží při přepravě (reklamace se řeší přímo s dopravcem)
 1. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
 2. Reklamace je vyřízena bez zbytečného odkladu, maximální lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte, vady na obalovém materiálu je nutné řešit ihned s dopravcem. Pokud zjistíte závadu na obalovém materiálu, jste povinni sepsat protokol o nalezených nesrovnalostech s pracovníkem dodávkové služby příp. odmítnout převzít zásilku jako celek. Jestliže odběratel zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.  Při zjištění závady je nutné sepsat s dopravcem protokol o závadě, zboží nechat odeslat zpět dodavateli a informovat o této skutečnosti dodavatele. 
 4. Prodejce rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Prodejce může vyměnit zboží za stejný typ nebo se svolením reklamujícího vyměnit za jiný typ ve stejné nebo vyšší hodnotě.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností GLAMOUR shoes PRAGUE s.r.o. je příslušná Česká obchodní inspekce.

Poštovní adresa pro doručování návrhů je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu lze najít na https://adr.coi.cz/.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 25.5.2018

Aktualizováno 30.8.2021

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz